HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN KHẢO SÁT

  • Bước 1: Bấm vào nút đăng nhập bên dưới. Sử dụng tài khoản gmail để đăng nhập vào hệ thống (Mỗi tài khoản gmail chỉ thực hiện 01 cuộc khảo sát 01 lần)
  • Bước 2: Đọc kỹ mục đích và yêu cầu của cuộc khảo sát (1)
  • Bước 3: Nhập mã hồ sơ và mật khẩu (2) => Tích vào dấu "Tôi đã đọc kỹ Mục đích và Yêu cầu của cuộc khảo sát" (3) => Đăng nhập (4)
  • Bước 4: Nhập Họ và tên và thực hiện khảo sát.
HÌNH ẢNH SAU KHI ĐĂNG NHẬP BẰNG TÀI KHOẢN GMAIL